Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Marielundsveien 5,
N-1358 Jar, Norge

Tlf: 67 12 06 59
Mob: 41 47 40 27

HalvorRedaktør
Halvor Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz

ÅseAnnonsesjef
Åse Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 91 72 14 99 ase.rostad@kulde.biz

Abonnement på Kulde

koster kr 480,- pr år

Copyright 2016

Valid xhtml / css

KULDEMEDIER

- Hva er CO2 kuldemedium?
- Stalige avgifter og egenskaper
- 15 faktablader om naturlige kuldemedier
- Forbudt med ny HKFK etter 1.januar 2010
- Markedsføringsforbudet på HFK engangsbeholdere
- F-gass forordning på nett

Hva er CO2 kuldemedium?

Professor Trygve M. Eikevik. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) foredrag under CO2 seminar i Bergen Les mer

Statlige avgifter på kuldemedier

2003 ble det innført avgift på import og produksjon av klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK). Disse gassene brukes primært som kjølemedier i kjøle- og fryseanlegg og varmepumper, som brannslukningsmidler og ved produksjon av isolasjonsskum. De tas i bruk for å erstatte ozonnedbrytende stoffer som KFK, HKFK og haloner.

I 2008 er avgiftssatsen satt til 199 kroner per tonn CO2-ekvivalent. De ulike gassene eller gassblandingene får dermed ulike avgiftssatser, ut fra deres globale oppvarmingspotensial i forhold til CO2.

Avgiftsatsene finner du på

www.returgass.no

Innlevering av skadelige kuldemedier

Stiftelsen Returgass

Stiftelsen ReturGass (SRG) ble etablert i 1990 som mottak for brukte KFK- holdige gasser. I dag er selskapet et landsdekkende mottak for langt flere typer miljøskadelige avfall med hoved-området innen ozonreduserende stoffer og drivhusgasser. Retursystemet til SRG er delvis basert på en økonomisk modell som gjør det mulig å kreditere avfallsprodusenter for enkelte avfallstyper som innleveres. Dette gjøres enten i form av utbetaling av pant og/eller i form av statlig refusjon. Ved innlevering av avfall som ikke er underlagt overnevnte ordninger, vil kunden belastes for respektive tjenester som er knyttet til håndtering og sluttbehandling.

Returgass

Innlevering
Ved enhver innlevering kreves korekt dokumentasjon og merking av avfallet. Dette er også en forutsetning for utbetaling av Statlig refusjon, utbetaling av pant eller ved eventuelle fakturering.

Nærmere opplysninger
www.returgass.no

31 faktablader om naturlige kuldemedier

SFT og Forum for Kuldebrukere -FOKU har utarbeidet faktabladerer som inneholder praktisk og teknisk informasjon om anvendelse av naturlige kuldemedier og er ment å fremme bruken av slike stoffer til fordel for de ozonreduserende- og sterke klimagassene KFK, HKFK og HFK.

Utfasing av KFK og HKFK
Klorfluorkarboner (KFK) og hydroklorfluorkarboner (HKFK) er kulde-medier som bryter ned ozonlaget og bidrar til global oppvarming. KFK er allerede faset ut, bortsett fra noe bruk i utviklingsland. HKFK vil fases ut innen 2010 i Europa, innen 2020 i industriland ellers i verden og innen 2030 i utviklingsland. Utfasing av KFK og HKFK vil fjerne en viktig potensiell trussel mot ozonlaget, men samtidig føre til en overgang til bruk av HFK, som også er en sterk drivhusgass. Potensialet for HFK-bruk vil øke med utfasingen av HKFK.  

Faktabladene kan man fritt laste ned fra:

http://www.sft.no/Naringsliv/Naturlige-kuldemedier-pa-nye-omrader/?cid=3317

Forbudt med ny HKFK etter 1. januar 2010

Produktforskriften angir at det er forbudt å omsette/ etterfylle med ny (ikke brukt/gjenvunnet) HKFK fra og med. 1.januar.2010. Utfasing dermed må gjennomføres i løpet av 2009.
Det er tillatt å etterfylle med brukt eller gjenvunnet HKFK frem til 31.desember 2014.
Fra 1.1.2010 skal reduksjonen på importert HKFK være 100 %.
Siden 2009 vil være det siste året SFT vil tildele HKFK importkvoter for, må alle berørte parter passe på at anskaffet HKFK brukes innen 2009. SFT vil sørge for at disse partene får nødvendig informasjon om dette, senest ifm den neste tildelingsrunden.

Markedsføringsforbudet på HFK engangsbeholdere

Et spørsmål som mange har stilt er om markedsføringsforbudet på engangsbeholdere med HFK fra 4. juli.2007 som en del av den nye F-gass forordningen som forventes å bli vedtatt av EØS landene i nær fremtid. Dette har og er det fortsatt mye diskusjon om i EU med hensyn på hamstringsproblematikken, men i henhold til teksten vil dette (med et ørlite forbehold) være å betrakte som et importforbud og ikke et omsetningsforbud. Man vil altså ikke kunne importere HFK i engangsbeholdere etter 4.juli.2007, men man kan fortsatt omsette det man måtte ha på lager etter denne dato.

F-gass forordning på nett 

For dem som er interessert finnes det en norsk/engelsk uautorisert oversettelse av F-gass forordningen under ”andre nyheter” på SRGs hjemmesider www.returgass.no.