Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Marielundsveien 5,
N-1358 Jar, Norge

Tlf: 67 12 06 59
Mob: 41 47 40 27

HalvorRedaktør
Halvor Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz

ÅseAnnonsesjef
Åse Røstad
Tlf: 67 12 06 59
Mob 91 72 14 99 ase.rostad@kulde.biz

Abonnement på Kulde

koster kr 480,- pr år

Copyright 2016

Valid xhtml / css

ORGANISASJONER

INTERNASJONALT

iirIIR - International Institute of Refrigeration
177, boulevard Malesherbes 75017 Paris, France Tél. : +33 1 42 27 32 35 Fax : +33 1 47 63 17 98
www.iifiir.org


AREA - European Refrigeration, Air Conditioning
and Heat Pump Contractors

areaAREA, den europeiske sammenslutningen av kjøling, air condition og varmepumper (RACHP) entreprenører. Etablert i 1989, AREA stemmer interesser av 21 nasjonale organisasjoner fra 19 europeiske land, som representerer mer enn 9000 selskaper (i hovedsak små og mellomstore bedrifter), ansette noen 125.000 mennesker og med en årlig omsetning på nærmere € 20 milliarder.

Post address: Diamant Building (5th floor) • Bd A. Reyers 80 • 1030 Brussels (Belgium) Tel. : +32 2 706 82 37
http://www.area-eur.be/
janet.almond@orgalime.org

IEA Heat Pump Centre

IEA Heat Pump Centre c/o SP Technical Research Institute of Sweden
hpc@heatpumpcentre.org http://www.heatpumpcentre.org/

IEA Heat Pump Centre er et internasjonalt informasjonstjeneste for varme pumping teknologier, applikasjoner og markeder. Målet er å akselerere gjennomføringen av varmepumper og beslektede varme pumping teknologier, inkludert aircondition og kjøling.
The Heat Pump Centre (HPC) er det sentrale opplysninger aktiviteten i IEA Heat Pump Programme (HPP). HPP opererer under International Energy Agency (IEA) og ble grunnlagt i 1978.
Den nåværende medlemsland er Østerrike, Canada, Finland, Frankrike, Italia, Tyskland, Japan, Nederland, Norge, Sør-Korea, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.
IEA Heat Pump Programme er en non-profit organisasjon under hvilke deltakere i ulike land samarbeider i prosjekter innen varmepumper og beslektede varme pumping teknologier som air condition, kjøling og arbeider væsker (kuldemedier). Under ledelse av en Executive Committee som representerer medlemslandene gjennomfører programmet ut en strategi for å akselerere bruken av varmepumper i alle anvendelser der de kan redusere energiforbruket til fordel for miljøet.

IEA HPC Newsletter HPC Newsletter
er en kvartalsvis nyhetsbrev / journal. Målet med nyhetsbrevet er
å presentere varmepumpe-teknologi, markeder og markedsutvikling,
og informasjon fra vedlegg i programmet.

 

NORSKE KULDEFORENINGER

Bergen Kjøletekniske Forening
Nattlansveien 155, 5081 Bergen. Tlf. 55 28 70 20 Fax 55 28 78 10
Foreningens primære formål er å samle utøvende entreprenører innen kjøling, frysing og airconditioning, samt arbeide for å heve det faglige nivå, søke anerkjennelse for yrkets risiko, fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og yrkesmessige interesser, bedre kontakten med brukerne. Foreningen har også som formål å samle andre kjøleteknisk interesserte personer for utveksling av informasjon og å bedre kontakten med brukerne og komponentleverandører, samt andre utøvere av faget m.v.
www.bktf.no

Forum for undervisning og forskning

c/o Trondheim Tekniske fagskole Postuttak , 7004 Trondheim Tlf. 73 87 05 00 Fax 73 51 36 70 svein.gaasholt@martek.no FUF er en organisasjon som har til formål å bidra til bedre kontakt mellom undervisnings og forskningsinstitusjoner som arbeider for kuldebransjen.Styrke fagutdanningen, samordne undervisningen og skape god kontakt mellom faglærerene. FUF arrangerer årlig en faglærersamling.

Kjøleleverandørenes Landsforening
Postadresse: Johnson Controls Norden A/S Tlf: 23 00 63 30 Faks: 23 00 633 1 Kontaktperson: Øystein Løland oystein.loland@jci.com
Foreningens formål er å samle kvalifiserte leverandører av kjøletekniske varer og tjenester i Norge, for å ivareta felles interesser og arbeide for ensartede, sunne forretningsprinsipper.

Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
VKE Logo

Valen-SenstadFormann:Jon Valen-Senstad
Kontaktpersoner:
Stig Rath bransjesjef Kulde
Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 17
Pb.: 5467 Majorstuen , 0305 Oslo
Tlf.: 23087701 E-post: post@vke.no


 
Foreningen er en landsomfattende organisasjon bestående av bedrifter som driver innen hightechområdet kulde og varmepumper. Foreningen skal stimulere til og skape forutsetninger for samfunns-nyttig og lønnsom næringsvirksomhet i medlemsbedriftene. Dette innebærer at virksomhetene skal være kundeorientert med høy yrkesetisk standard og faglig kompetanse og organisert slik at de oppnår verdiskapning og god forrentning av sin kapital. www.vke.no

Kuldebransjens samarbeidsutvalg
Kuldebransjens samarbeidsutvalg (SU), er et uformelt forum for organisasjoner og fora i norsk kuldebransje og tilstøtende bransjer, hvor medlemmenes formenn eller stedfortredende tillitsvalgt møtes to ganger ppr. år. SU skal knytte sammen medlemmene for å styrke bransjens anseelse og innflytelse, og være bransjens talerør og høringsorgan ovenfor samfunnet. SU skal arbeide for fast bruk av NorskKuldenorm, som skal overensstemme med europeisk (CEN) standard.

Norsk Kjøleteknisk ForeningNKF Logo Ny


Ole-Jorgen VeibyOle Jørgen Veiby
Styreleder
Tlf 90 08 80 63
ole-jorgen.veiby@gk.no

Sekretariat

Vivi Hatlem
Sekretær
Pb.2843 Tøyen
0608 Oslo
Tlf 22 70 83 00
post@nkf-norge.no
www.nkf-norge.no

Foreningens formål er å være kulde-bransjens tekniske forum.

Foreningen skal:

  • Arrangere foredrag, diskusjoner, ekskursjoner,kurser o.l.
  • Arbeide for rasjonelle og hensiktsmessige forskrifter, eventuelt i samarbeid med tilsvarende organisasjoner i andre land.
  • Fremme undervisning og forskning på det kuldetekniske område.
  • Medvirke til aktiv norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid.
  • Utgi fagtidsskrift, avhandlinger og publikasjoner,i den utstrekning det er behov for det
  • og økonomien gjør det mulig.

Foreningen består av personlige og bedriftsmedlemmer samt æresmedlemmer.
Som personlig medlem kan opptas kuldeteknisk interessert enkeltperson.
Som bedriftsmedlem kan opptas organisasjon, institusjon eller bedrift med virke

Norsk Varmepumpeforening
GunnarSolemLeder Gunnar Solem

Sekretariat: Rembra As Box 6734, Rodeløkka 0503 Oslo
Tlf +47 22805000 Fax +47 22805050
Bård Bårdsen bb@rembra.no www.novap.no

Foreningens formål er å arbeide for en kvalitetsbasert utbredelse
av varmepumper i Norge. Hovedaktivitetene vil være kvalitetssikring, bl.a. gjennom en frivillig sertifiseringsordning og markedsføring av varmepumpekonseptet i vid forstand.


Norske elektroleverandørers Landsforening (NEL)

Fyrstikkalleen 3 B 0661 OSLO Tlf. 23 06 07 55 Fax 23 06 07 51
NEL har 25 medlemsbedrifter som står for mer enn 90% av omsetningen av elektriske husholdningsapparater,herunder kjøle- og frysemøbler for private husholdninger, på det norske marked.

Norske Kuldegrossisters Forening(NKG)
Frode Børresen fra Børresen Cooltech AS ble valgt til ny styreleder for Norske Kuldegrossisters Forening på møte den 18. juni 2009. . Terje Nybø fra Ullstrøm-Fepo AS fortsetter i vervet som sekretær og kasserer.
Norske Kuldegrossisters Forening, C/O Børresen Cooltech AS
v/Frode Børresen, Postboks 130 Holmlia 1203 Oslo

DANSKE KØLEFORENINGER

Autoriserede Køle- og Varmepumpefirmaers Brancheforening
Vestegade 28, 4000 Roskilde, Danmark Tlf. +45 46 32 21 11 Fax +45 46 32 21 33 akb@koeleteknik.dk , www.koeleteknik.dk

akb logoAKB er brancheforening for køleinstallatørfirmaer i Danmark. Brancheforeningens formål er at samle de autoriserede kølefirmaer i Danmark med henblik på at varetage deres fælles tekniske, økonomiske og juridiske anliggender, herunder kontakter til og forhandlinger med myndigheder, institutioner, leverandører og andre med relation til kølebranchen såvel nationalt som internationalt.
Foreningen varetager også medlemmernes interesser vedrørende faglig efteruddannelse, ligesom den medvirker til at sikre gode kollegiale forhold i branchen.

ERFA grupper
AKB har ERFA grupper i hele landet, hvor der er mulighed for at drøfte både dagsaktuelle emner og de mere langsigtede problemstillinger. Og her er der en fantastisk mulighed for erfaringsudveksling, som i mange tilfælde betyder, at det enkelte medlem sparer meget tid ved problemløsninger.
Det er også i ERFA grupper, der etableres samarbejdsrelationer, som er guld værd i hverdagen, f.eks. i forbindelse med sygdom, ferier eller i perioder hvor man har behov for lidt ekstra mandskab.

Dansk Køle- & Varmepumpeforening
Sekretariatschef Eigil Nielsen
Søren Lofts Vej 17 8260 Viby J. Tlf.: 29 45 26 60
mail@dkforening.dk
www.dkforening.dk

Dansk Køleforening blev stiftet i 1911 som bindeled mellem det internationale køleinstitut IIR (International Institute of Refrigeration) i Paris og det officielle Danmark. Udover at holde kontakten til det internationale kølemiljø har foreningen til formål at fremme kendskabet til køling og frysning på deres forskellige områder. Det foregår gennem afholdelse af møder med foredrag, seminarer og ekskursioner i ind- og udland. Foreningen, der er upolitisk og uafhængig af økonomiske interesser, samarbejder med offentlige myndigheder som Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen m.h.t. køletekniske problemstillinger. Der foregår ligeledes et tæt samarbejde med de nordiske køleforeninger i Norge, Finland, Sverige og Island. Dansk Køleforening er den ældste køleforening i Norden, samt en af de ældste i verden.
Dansk Køleforening henvender sig bl.a. til kølemontører, køleteknikere, konstruktører, kølegrossister, fabrikanter af køleanlæg, rådgivende ingeniører, maskinmestre og maskinpersonale.

IDA Køle- &Varmepumpeteknologi
IDA Køle-& Varmepumpeteknologi ( Tidligere Selskabet for Køleteknik) er et fagteknisk selskab med stor bredde inden for køle- og varmepumpeteknik. Den har ca. 500 køleinteresserede medlemmer og er Danmarks største køletekniske forening. Foreningen arbejder for at fremme den køletekniske viden på alle niveauer og er derfor foreningen for alle, der arbejder med eller interesserer sig for dette fagområde.

Formål:
•at styrke medlemmernes viden om køleteknik og beslægtede fagområder gennem foredrag, konferencer og kurser
•at udvide kendskabet til forskning og udvikling inden for de køle- og energitekniske områder
•at fremme samarbejdet mellem forskning, industri, håndværk og brugere
•at informere offentligheden om køle- og energiteknikkens muligheder til gavn for samfundet
•at medvirke ved udarbejdelse af normer og standarder for opbygning og vedligeholdelse af køleanlæg og varmepumper.

Medlemmer
IDA Køle-& Varmepumpeteknologi er ikke alene for ingeniører. Alle, der har interesse i køleteknik, kan være medlem og er meget velkomne. Som medlem af SfK får man rig lejlighed til at holde sig ajour med udviklingen i køle- og varmepumpeteknik, og man møder ligesindede med samme faglige interesser som dig selv.

Kontakt
IDA Køle-& Varmepumpeteknologi , Ingeniørforeningen, IDA,
Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Tlf. 0045 3318 4848 ida@ida.dk  www.ida.dk

Foreningen af Varmepumpefabrikanter i Danmark

VPF.LogoForeningen af Varmepumpefabrikanter i Danmark tæller i dag de vigtigste og største producenter og leverandører af varmepumpeanlæg på det danske marked. Grundlaget for branchesamarbejdet er kvalitetskravene, som stilles til de forskellige anlæg.

Foreningens formål
er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at opnå større indflydelse overfor andre organisationer og myndigheder.
Foreningen medvirker til fremme af forskning og udvikling af varmepumpeanlæg. Foreningen samarbejder med andre fabrikantgrupper og brancheforeninger, der har tilknytning til varmepumpeområdet. Det er endvidere foreningens og de enkelte medlemmers opgave at medvirke til en højnelse af branchens anseelse.

EHPA - European Heat Pump Association
EHPA.Logo


*Varmepumpefabrikantforeningen er medlem af den internationale varmepumpebrancheforening "EHPA - European Heat Pump Association". www.ehpa.org

Sekretariat
Foreningen af Varmepumpefabrikanter i Danmark v/Europa-Konsulenterne Åboulevard 7, 1.tv.
1635  København V, Sekretariatschef Lars Abel Tlf:  +45 35 39 43 44, Fax: +45 35 35 43 44
lars.abel@europeanadvisers.com  www.varmepumpefabrikanterne.dk

Køleordningen - KKO Kølebranchens Kvalitetssikringsordning
Baunevej 16, Ågerup, 4000Roskilde, Tlf +45 4678 7361 sekretariat@kk-ordning.dk www.kk-ordning.dk
Varmepumpeordningen VPO, Baunevej 16, Ågerup, 4000Roskilde, Tlf +45 4678 7361 sekretariat@vp-ordning.dk , www.vp-ordning.dk

CoolTech - Dansk Køledag
Direktør Lisbeth G. Haastrup Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K  telefon: +45 4582 7221mobil: + 45 2346 9233
dkd@dansk-koledag.dk www.dansk-koledag.dk

Videncenter for HFC-fri køling
http://www.hfc-fri.dk/

 

SVENSKE KYLFÖRENINGER

SVEP - Svenska VärmepumpföreningenSVEP Logo

Rosenlundsgatan 40   |   Box 17537   |   118 91 Stockholm
Tel: 08-522 275 00   |   Fax: 08-5500 87 45   |  info@svepinfo.sehttp://www.svepinfo.se/
SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.
SVEP har flertalet av landets tillverkare, importörer, återförsäljare som medlemmar och även företag och organisationer med intressen i värmepumpbranschen.Vid ingången av 2009 var medlemsantalet cirka 700 st. Vi samarbetar med myndigheter och institutioner, tillhandahåller och sprider opartisk information, fungerar som remissinstans, administrerar branschstatistik, svarar för utbildning och certifiering av installatörer, utarbetar bla garantier i samråd med Konsumentverket, administrerar VPN - Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.


Svenska Kyltekniska Föreningen
Kyltekniska Logo
Inger HiorthKylteknisk Förening har fått nytt kansli. Kansliansvarig är Inger Hiorth, Banvallen Consulting HB och adressen är Kullavik strax söder om Göteborg.
Svenska Kyltekniska Föreningen Banvallen 11, 429 30 Kullavik, Sverige Telefon:+46 031-930 570 Fax:+46  031-933 565
www.kyltekniska.se adm@kyltekniska.se ordf@kyltekniska.se

 

Kyl & VärmepumpföretagenKyl och Värme

Kyl & Värmepumpföretagen, Box 47122, 100 74 StockholmBesöksadress:  Årstaängsvägen 19C
Tel vx: +46 8 762 73 70Fax: +46 8 669 78 37 http://www.kvforetagen.se
per.jonasson@kvforetagen.se

Kyl & Värmepumpföretagen hjälper medlemsföretag med både vardagliga problem och långsiktig utveckling.Kyli tar fram administrativa hjälpmedel såsom blanketter, avtal och datorprogram. Vi svarar på frågor relaterade till teknik, regelverk, juridik och Svensk Kylnorm. Kyl håller seminarier, lokala träffar och är med och tar fram kurser anpassade till företagens behov och vardag. Branschorganisationen samverkar även med andra närliggande branscher, intressenter och myndigheter.
Svensk Kylnorm
Sedan den 1 januari 2009 ansvarar även Kyl & Värmepumpföretagen för uppdateringen och utgivningen av Svensk Kylnorm. Här pågår just nu ett stort och viktigt arbete med att utveckla normen och göra den till ett än mer användbart redskap för företag som installerar och underhåller kyl- och värmepumputrustning, konsulter samt anläggningsägare.
Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.Verksamheten är uppdelad i fyra olika sektioner, inriktade på olika marknadsområden. Kyla, Värmepumpar, Mobil luftkonditionering samt Utbildning
Kyl & Värmepumpföretagen är en rikstäckande branschorganisation för företag som underhåller, installerar och utför entreprenader av kyl- och värmepumpanläggningar.

 

FINSKE KYLFÖRENINGER

Kylföreningen i Finland rf
P.O.Box 318 , FI- 00811 Helsinki Finland
Tlf. +358 9 759 11 66 Fax +358 9 755 72 46
E-mail: markku.asikainen@skll.inet.fi

Suomen Kylmäyhdistys ry
Pl 37 FIN 00801 Helsingfors
Tel + 358 9 7591166 Fax + 358 9 755 7246

Kylföreningen i Finland rf.
Ystävällisin terveisin Pia Lindholm
Suomen Kylmäyhdistys ry, Suomen Kylmäliikkeiden liitto ry
Hiihtomäentie 39 B 136 , 00800 Helsinki
09 759 1166, fax.09 755 7246, 0400 943 559
www.kylmayhdistys.com, www.skll.fi

ISLANDS KJØLEFORENING

Kaelitaeknifelag Islands,
Smiöuvegi 62, 201 Kopavogi Tel +354 577 6666
www.kti.is
ktifelagid@gmail.com

EUROPA

IEA Heat Pump Centre hpx@heatpumpcentre.org www.heatpumpcentre.org

Utenlandske organisasjoner

ALGERIE

Association Algérienne du Froid & de la Climatisation
51 rue des Fusillés Hussein-Dey, Alger Algerie Tlf. +213 2 76 53 84

ARGENTINA

Asociacion Argentina del Frio (AAF)
Avenida de Mayo 1123, 5° P., Buenos Aires Argentina
Tlf. +54 11 4381 7544 Fax +54 11 4362 2517
E-mail: aaf@radar.com.ar

AUSTRALIA

The Australian Institute of Refrigeration Air Conditioning & Heating Inc. (AIRAH)
James Harrison House 52 Rosslyn Street, West Melbourne Australia Tlf. +61 3 9328 2399 Fax +61 3 9328 4116
E-mail: publications@airah.org.au Internett: www.airah.org.au

BELGIA

AREA
43 rue César Franck Belgia Tlf. +32 2 64 78 251 Fax +32 2 64 71 537 Internett: www.area-ewr.be

Eurovent/Cecomat
Lakenweversstraat 21 Belgia
Tlf. +32 2 510 2311 Fax +32 2 510 2301

BRASIL

ABRAVA
Avenida Rio Branco, 1492 01206-001 São Paulo Brasil
Tlf. +55 11 221 5777
E-mail: abrava@abrava.bv Internett: www.abrava.com.bv

BULGARIA

Institut De la Technique de Froid et du
Conditionnement D´Air S. A.
5 Kamenodelska Str. 1202 Sofia, Bulgaria
Tlf. +359 2 395092 Fax +359 2 9310424

CANADA

Association de l’Industrie des Aliments Surgelés du Québec Inc.
9960 Côte de Liesse, Lachine Qc H8T 1A1 Canada
Tlf. +1 514 636 51 14 Fax +1 514 636 76 06

Heating, Refrigerating and Air Conditioning Institute of Canada (HRAI)
5045 Orbitor Drive, Building 11, Suite 300, Mississauga, Ontario, L4W 4Y4, Canada
Tlf. +905 602 4700 Fax +905 602 1197
E-mail: hraimail@hrai.ca Internett: www.hrai.ca

COLOMBIA

Asociacion Colombiana del Acondicionamiento y de la Refrigeracion (ACAIRE)
Calle 90 13A-31, Oficina 405, Santa Fe de Bogota, Colombia
Tlf. + 1 57 611 4470 Fax +1 57 611 4419
E- mail: coberu@col1.telecom.com.co

CUBA

Instituto de Refrigeracion y Climatizacion (IRC)
Calle 45, No 8414 E/84 y 86, Marianao, Zona Postal 14, Ciudad Habana,, Cuba Tlf. +53 22 42 22 / 20 37 33

FRANKRIKE

Associations des Ingenieurs en Climatique Ventilation et Froid (AICVF)
66 rue de Rome, F-75008 Paris Frankrike
Tlf. +33 1 5304 3610 Fax +33 1 42940454
E-mail: aicvf.1@wanadoo.fr Internett: www.aicvf.asso.fr

Chambre syndicale Nationale desEntreprises du Froid, d´Equipements de Cuisines professionnelles et du Conditionnement d’Air (SNEFCCA)
Rue de Montenotte 6, 75017 Paris Frankrike
Tlf. + 33 143 801 964 Fax + 33 146 224 968
E-mail: contact@snefcca.com Internett: www.snefcca.com

HELLAS

Association of Professional Installers of Refrigeration and Air-Conditioning of Greece (APIRA)
Eleftherias Square 25 (Koumoudourou) GR-10553 Athens, Hellas Tlf. +30 13 22 32 81 Fax +30 13 25 16 59
E-mail: jalanoura@otenet.gr

INDIA

All-India Air Conditioning and Refrigeration Association
P.O. Box 193, New Dehli India

ITALIA

AICARR - Associazione Italiana Condizionnamento dell Aria
Viale Monte Grappa n. 2, 20124 Milano Italia
Tlf. +39 02 2900 2369 Fax +39 02 2900 0004

JAPAN

Japanese Association of Refrigeration JARN
San-ei Bldg., San-ei-cho Shinjuku-ku, Tokyo 160, Japan

KINA

Chinese Association of Refrigeration
33 Fu-Cheng Road, Beijing 100037 Kina
Tlf. +86 1 89 21 01 Fax +86 1 84 22 961

KONGO

Association Congolaise du Froid et de la Climatisation - ACFC
P.O. Box 7134 Mfilou - Brazzaville, Kongo

KOREA

Korea Refrigeration and Air Conditioning Industry Association
13-31 Yoido-Dong, Yongdeungpo-ku, Seoul 150-010 Korea

MAROKKO

Association Nationale du Froid
P.O. Box 6433, Rabat-Instituts Rabat, Marokko
Tlf. +212 76 18 34 Fax +212 7 76 10 45
E-mail: abennani@dpv.madrpm.gov.ma

NEDERLAND

Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchbehandeling (NVKL)
P.O. Box 190, NL-2700 AD Zoetemeer, Nederland
Tlf. +31 79 353259 Fax +31 79 3531115
E-mail: nvkl@nvkl.nl Internett: www.nvkl.nl

Nederlandse Vereniging voor Koude (NVvK)
P.O. Box 10269 NL - 7301 GG Apeldoorn Nederland
Tlf. +31 55 3601 645 Fax +31 55 3664 504
E-mail: info@nvvk.nl Internett: www.nvvk.nl

Vereiniging van leveranciers van airconditioning apparatuur (VERAC)
P.O. Box 8138, NL-3503 RC Utrecht Nederland
Tlf. +31 30 58 86 88 Fax +31 30 58 86 00

NEW ZEALAND

Irhace
P. O. Box 97453, S.A.M.C. Auckland New Zealand
Tlf. +64 9 262 1405 Fax +64 9 2621406
E-mail: admin@irhace.org.nz Internett: www.irhace.org.nz

SPANIA

Anefryc
c/o Pricipe de Vergara 74 6a Planta E-29006 Madrid, SPANIA
Tlf. +34 14 11 32 71 Fax +34 15 63 71 05

Asociacion Tècnica Espanola de Climatizacion y Refrigeracion
Instituto Eduardo Torroja C./ Serrano Galvache s/n E-28033 Madrid, Spania
Tlf. +34 91 7671355 Fax +34 91 7670638
E-mail: gerencia@atecyr.org Internett: www.atecyr.org

Instituto del Frio (CSIC)
Ciudad Universitaria 28040 Madrid, Spania
Tlf. +34 1 585 67 26 Fax +34 1 549 36 27

STORBRITANNIA

British Refrigeration Association
Henley road, Medmenham Marlow, Bucks SL7 2ER Storbritannia
Tlf. +44 (0)1491 578674 Fax +44 (0)1491 575024
E-mail: info@feta.co.uk Internett: www.feta.co.uk

Heating and Ventilating Contractors‘ Association
Esca House, 34 Palace Court London W2 4 JG Storbritannia Tlf. +44 020 7313 4900 Fax +44 020 7727 9668

The Institute of Refrigeration
Kelvin House 76 Mill Lane Carshalton, Surrey SM5 2JR Storbritannia Tlf. +44 181 647 70 33 Fax +44 181 773 01 65

SVEITS

Schweizerischer Verein für Kältetechnik (SVK)
Sekratariat ETN-Zentrum CH - 8092 Zürich, Sveits
Tlf. +41 1 256 24 85 Fax +41 1 262 04 43

SYD-AFRIKA

The South African Institute of Refrigeration and Air Conditioning
P.O.Box 175, Isando 1600 Syd-Afrika Tlf. +27 11 886 25 55

TYSKLAND

Deutscher Kälte- und klimatechnischer Verein e.V (DKV)
Pfaffenwaldring 10 DE-70569 Stuttgart, Tyskland
Tlf. +49 711 685 32 00 Fax +49 711 685 32 42
E-mail: dkv@itw.uni-stuttgart.de Internett: www.dkv.org

Verband Deutscher Kälte-Klima- Fachbetriebe (VDKF)
Bahnhofstraße 27 DE-5200 Siegburg, Tyskland
Tlf. +49 224 164 086 Fax +49 224 150 773

URUGUAY

Asociacion Uruguyana del Frio
Milan 4708, Sayo, Montevideo Uruguay

USA

ACCA - Air Conditioning Contractors of America, Inc.
1712 New Hampshire Avenue NW Washington, DC 20009, USA
Tlf. +1 (202) 483-9370 Fax +1(202) 588-1217
E- mail: www.acca.org

American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers, Inc.
1791 Tullie Circle NE Atlanta GA 30329, USA
Tlf. +1 404 636 8400 Fax +1 202 785 0586 www.ashrae.org

ØSTERRIKE

Österreichischer Kälte- und Klimatechnischer Verein
Wallackgasse 6, A-1230 Wien Østerrike
Tlf. +43 (1) 699 97 90 16 Fax +43 (1) 699 97 90 916
E-mail: office@oekkv.at Internett: www.oekkv.at