Til norsk sideTil dansk sideFølg oss på Facebook
TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER
Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump Journal

Kontakt oss:

Kulde Skandinavia
Skarland Press AS
Tlf + 47 2270 8300
Pb 2843, Tøyen,
Kjølbergt 31
0608 Oslo,

HalvorRedaktør
Halvor Røstad

Mob 41 47 40 27
postmaster@kulde.biz


Abonnement på Kulde

koster kr 590,- pr år

Copyright 2019

Valid xhtml / css

LITTERATUR

kompendium om CO2 som kuldemedium

Nytt viktig kompendium for alle som arbeider med CO2 som kuldemedium
Norsk Kjøleteknisk Forening og  SINTEF og NTNU sto i 2007 bak utarbeidelsen av et kurskom-pendium om CO2 som kuldemedium. I årene etter har det skjedd en formidabel utvikling av CO2-teknologien. CO2 er i dag et aktuelt kuldemedium for de fleste formål og etter hvert i alle klima-soner, og er tatt i bruk over hele verden. På bakgrunn av denne utviklingen, er kompendiet fra 2007 utdatert. Med foreliggende oppdatering og utvidelse er kompendiet a jour per 2016. Norsk Kjøleteknisk Forening har tatt initiativ til og finansiert oppdateringen med hjelp av noen av brasjens dyktigste eksperter: Hans T. Haukås, Jørn Stene, Petter Nekså, Håvard Rekstad, Armin Hafner og Trygve Eikevik
Boken koster kr 800. For medlemmer av Norsk Kjøleteknisk Forening koster den kr 400.
........................ Boken kan bestilles fra Norsk Kjøleteknisk Forening

Kuldemontøren

Tittel: Kuldemontøren Vg2 generell innføring
Nelfobutikken er kommet med en ny lærebok på bokmål for kulde og varmeteknikk som dekker læreplanen for Vg2. Boken er tilpasset for elever som ikke kjenner faget fra før.
Forfatter er Stig Rath i VKE.
Medlemsprisen er på kr 502,-
For andre er den på kr 590,-
Bestilling VKE

Ny lærebok i elektro automasjon for kulde- og varmepumpeteknikk

Forfatter Roald Nydal
Da faget Kulde- og varmepumpeteknikk hører inn under elektrofaget, kreves det etter hvert en mer grundig kunnskap til den del av elektro-automasjonfaget som naturlig hører inn under kuldeteknikken. Dette ikke minst på grunn av at en stor prosentdel av de feil som oppstår ligger innen det området som omfatter elektrotekniske komponenter. Feilsøking er enklere med gode grunnleggende kunnskaper.
Boken er delt opp i tre emner:
-Fysikk
-Elektroteknikk
-Automasjon
1. utgave 2013 ISBN 978-82-996908-6-7
Pris kr 650+moms ekskl frakt og porto.
Bestilling:

NORSK KULDE- OG VARMPEPUMPNORM

Kuldenorm

Pris kr 800.
For medlemmer av Norsk Kjøleteknisk Forening
og studenter kr 400
Porto kommer i tillegg


Bestiling
Norsk Kjøleteknisk Forening

Ny REHVA Guidebook om solavskjerming

Solar ShadeREHVA (samarbeidsorganet for de europeiske vvs-foreningene) og ES-SO (den europeiske solskydds-forbundet) har i et felles prosjekt utarbeidetREHVA Guidebook – Solar Shading, how to intregrate solar shading in sustainable buildings
Fokus er på hvilken effekt solavskjerming har når det gjeller energibehovet til kjøling, varme og lys.. Boken er på 76 sider og på engelsk.
Innehold: Terminologi, Solinnstråling, Hvordan vinduer virker inn på inneklimaet Vindussystem Hvordan velge solavskjerming Automatisk og integrert solavskjerming Eksisterende bygg Dobbeltskall fasader Vedlikehold av solavskjermingssystemer Eksempler Referanser

Boken kan kjøpes fra REHVA på:
http://www.rehva.eu/?page=bookstore
 

Ny oppdatertutgave av Praktisk kuldeteknikk - Grunnleggende varmepumpeteknologi

Praktisk KuldeteknikkFemte utgave av Roald Nydals bok Pratisk Kuldeteknikk er nå kommet. Utviklingen innen kuldeteknikken med krav om bruk av mer miljøvennlige kuldemedier, har gjort det påkrevet med en omfattende revisjon av boka.
Basisbok innen fagområdet kuldeteknikk
Som basisbok innen fagområdet kuldeteknikk er den først og fremst ment å dekke et behov innen fagutdanningen. Men for å tilpasse språket i boken til nye grupper brukere, er det derfor foretatt en helt ny omlegging. Den er dessuten i større grad tilpasset kursvirk-somhet og selvstudium.
Den nye oppdelingen av boken i kapitler vil være en hjelp til å få en bedre struktur på undervisningen i faget. Selv om mengden av fagstoff kan være for omfattende til et kurs i kulde- eller varme-pumpeteknikk, vil den være en god oppslagsbok for senere bruk.
Kuldemedier
Selv om det rent teknisk ikke spiller noen rolle hvilket kul-demedium som blir brukt til å forklare den kuldetekniske prosessen, gir det en dårlig signaleffekt å bruke forbudte kuldemedier i eksemplene. Alle oppgaver og eksempler er der-for omarbeidet med hensyn til bruk av godkjente kuldemedi-er. For å begrense omfanget av de kuldemedier som er på marke-det, er boken basert på bruk av R 134a, R 22, R 717, R 290, R 404A, R 407C og R 410C. Det eneste unntak fra godkjen-te kuldemedier er R 22. Årsa-ken til dette er at R22 fortsatt er brukt på mange anlegg. Det vil ennå ta noen år før en utfasing er gjennomført. I et eget avsnitt er det i tillegg tatt med en grunnleggende innføring i bruk av R 744 - CO2.
Normer
NS-ISO 31 er lagt til grunn for å få gjennomført et enhetlig system for bruk av symboler for størrelser og enheter. Når symboler, som er brukt i de ulike normene, ikke stemmer overens, er det ISO 31 som skal gjelde. Innen fagområdet kuldeteknikk er der en del symboler for størrelser som ikke er normerte. Det er da vanlig praksis å bruke symboler som ikke kan forveksles med normerte størrelser fra ISO 31.
Tegninger
Alle tegninger er nye og utarbeidet i henhold til Svensk Kylnorm med grunnlag i NS-EN 1861.1 noen tilfeller er det gjort et lite avvik fra denne normen for å vise detaljer ved en konstruksjon. Med innføringen av NS-EN 1861 er det nå også en felles europeisk norm for de fleste tegnesymbol. I en overgangstid vil det kanskje by på problemer med bruk av gamle tegninger, men på sikt vil en gjennomføring lette kravene til dokumentasjon ved montering av anlegg.
Indirekte kjøling
Dette emnet er noe utvidet og går mer inn på å styrke basis-kunnskapene i bruk av kulde- og varmebærere. Foruten en inn-føring i emnet viskositet er det lagt opp til å vise enkle konstruk-sjoner av anlegg for ulike formål. For å oppnå et vellykket resultat med bruk av slike anlegg, må det legges vekt på korrekt utført montasje og vedlikehold. Dette er i noen grad tatt med i den nye utga-ven og peker på forhold som er viktig for sikker drift av et anlegg.
Automatikk
Endringene her er stor sett gjort for å innføre normen, NS-EN 378, for merking av sikkerhets- og reguleringsau-tomatikk. De stemmer stort sett godt overens med hva som også er i bruk innen andre fagområder. De endringene som er gjort er nødvendige for å holde tritt med utviklingen, både innen teknikk og miljø. Siden grunnlaget for boken ble lagt tidlig i 80-årene og utvik-lingen har endret noe av tek-nikken, er det i følge forfatte-ren et mål at boken ikke blir alt for omfattende. Nytt stoff har likevel ført til at sidetallet er øket til 200 sider I to tillegg følger 32 sider om Elektro-skjema og Automatikk samt 42 sider med diagrammer og tabeller.
ISBN 978 82 996908-2-9
Løsningsbok
Det foreligger også en egen Løsningsbok på 107 sider til oppgaver fra Praktisk Kulde-teknikk.
ISBN 978 82 996908-3-6
Bestilling kari@Skarland.no
Skarland Press
Pris for boka er kr 680,- +moms
Pris for Løsningsboka kr 420,- +moms

Lærebøker om Varmepumper

Bøkene er utarbeidet av SINTEF Energi, Klima- og kuldeteknikk og er beregnet på konsulenter, entreprenører, byggherrer, enøk-rådgivere, leverandører osv. Stoffet er spesielt tilrettelagt for norske forhold og er presentert på en lettfattelig og oversiktlig måte:

VP.SINTEFGrunnleggende varmepumpeteknikk
Grunnleggende termodynamikk, installasjoner, hovedkomponenter, varmekilder og varmeopptakssystemer, bruksområder og lønnsomhetsvurdering 2001, 230 sider, kr. 500,- Skarland Press AS

Bygningsoppvarming
Beregning av energi- og effektbehov, dimensjonering av varmepumpeanlegg, oppbygging av energisentralen, styring, regulering og overvåkning, distribusjonssystemer og systemløsninger, igangkjøring, drift og vedlikehold, 2001, 215 sider, kr. 500,-

Industrielle anvendelser
Varmeveksling og prosessintegrasjon, varmegjenvinning fra kuldeanlegg, tørking, høytemperatur-varmepumper, inndamping og destillasjon, anvendelser i næringsmiddelindustri, prosessindustri og bygningsoppvarming
2001, 385 sider, kr. 650,-

Skarland Press AS Tlf 2270 8300

Nyttig fagbøker fra NRL


Norske Rørleggerbedrifters landsforening har flere fagbøkersom kan være nyttige også for kulde og varmepumpebransjen

NRL.VannVannbårne varme- og kjøleanlegg i boliger


Av Ole Larmerud  Pris kr 290 +Frakt

 

Hensikten med denne boken er at du skal kunne tegne enkle
varmeanlegg og kunne lese og forstå tegninger av større varme- og kjøleanlegg

 

NRL FagFagtegning VVS


Av Amund Amundstad og Ole Larmerud kr 338

Dette kan være en svært nyttig bok om du vil lære mer om hvordan fagtegninger skal utføres.

Bestilling: NRL

 

NRL EnglishEnglish for plumbers

Av Ole Larmerud. kr 236
 

Skal du levere et tilbud på engelsk, er dette en god ordliste med omfattende oversikt over svært mange engelske fagord innen rørarbeider

 

Bestilling:

NRL KalkulasjonKalkulasjon og anbudsberegning for rørleggere


Av Ole Larmerud pris kr290
For å kunde beregne pris til en kunde må du I tillegg til å kunne bruke prisbøker og andre hjelpemidler, kjenne til bedriftens politikk. Her får du vite litt denne siden av kalkulasjonsarbeidet

 

Bestilling: NRL

 

Varmepumpehåndboka

VarmepumpehåndbokaHåndbok om luft til luft varmepumper
Salget av varmepumper går rett til værs og behovet for nøktern informasjon er stort.

Boka er i første rekke skrevet for dem som skal montere varmepumper. Men den kan også være til nytte og glede for andre, ikke minst fordi varmepumpeteknologien er inne i en rivende utvikling.

Håndboka er en ABC for montering, igangkjøring og testing av varmepumper. Investering i luft til luft varmepumper kan være god økonomi basert på en akseptabel pay back-tid. Nøkkelen er å utnytte installert varmepumpekapasitet best mulig.
Et eget kapittel er viet elektrisk arbeid, og det presenteres sjekklister for de ulike delene av anlegget, inkludert feilsøk.

Boka har også en oversikt over lover, forskrifter og normer. Av Harald Gulbrandsen 238 sider A6-format Elforlaget


Pris kr 314,- For medlemmer av NELFO og VKE kr 403,-Til prisene kommer porto og gebyr

VVS- og byggebransjens kompetansebibliotek

Her finner man nettbaserte prosjekteringsverktøy, praktiske veiledninger for montasje og drift av tekniske anlegg. I tillegg finner man lover, forskrifter, standarder og normer med mer. Biblioteket er inndelt i

PRENØK
VVS-bransjens håndbok i vannbårne energianlegg. Inneholder over  130 temahefter på over 600 sider. Blir løpende oppdatert med nye temablader. Unikt for deg som jobber med prosjektering, oppfølging og drift av vannbårne energianlegg. PDF- dokumenter med utskriftsmuligheter og kopi/klipp- og limfunksjoner

VENTØK
Dekker fagområdet venmtilasjon. Tar for seg f de fleste problemstillinger innen ventilasjon i bygninger. Inneholder ca 110 temahefter med over 500 sider. Oppdateres løpende
VENTØK gir praktiske råd, veiledninger og har mange praktiske løsningsforslag Et viktig støtteverktøy for alle som jobber med ventilasjon. PDF- dokumenter med utskriftsmuligheter og kopi/klipp- og limfunksjoner

DRIFTØK
DRIFTØK er delt i ti kapitler og bygges opp av temadager. Håndboken belyser ulike områder innen drift og vedlikehold, og tar for seg utfordringer en driftsorganisasjon må ta stiolling til i hverdagen

STANDARDER
Dersom man abonnerer på PRENØK eller VENTØK, kan man også bestille lesertilagang til 84 relaterte Standarder fra Pronorm

LOVER og FORSKRIFTER
Kompetansebiblioteket har også tilgang til relevant lover og forskrifter. Disse hyperkpobler deg rett inn i lovtekster fra Lovdata

VEILEDNING
Her finner man blant annet en rekke veiledninger fra blant annet DSB, Arbeidstilsynet, Statsbygg, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Prenøk/Varmenormen og Ventøk m/relevante
lover, forskrifter og veiledninger.

Pris kr. 3 300,- ut 2009 (årspris kr. 7 300,-)

Ønsker i tillegg
Lesertilgang  på relevante Standarder fra Pronorm.
Pris kr. 4 000,- ut 2009 (årspris kr. 8 800,-)

Bestilling:
Skarland Press Tlf 2270 8300

NYE Fire nyttige bøker fra IIR

International Institute of Refrigeration opplyser at de vil komme med fire nye utgivelser i slutten av 2007

Refrigeration Drives Sustainable Development
Dette er en oppdatering av en rapport fra høydepunktene ved et møte om bærekraftig utvikling avholdt i Johannesburg.

Magnetic Refrigeration at Room Temperature
Av P.Egolf, formann for IIRs komité om magnetisk kjøling. Den inneholder en oversikt over den seneste utviklingen på dette område. Som kan bli meget interessant om noen år.

En ny versjon av
Energy Savings in Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps
utarbeidet av Forbes Pearson og andre IIR eksperter. Energisparing kommer til å bli en av de viktigste utfordringer for kuldebransjen i årene som kommer.

En ny versjon av
Ammonia as a Refrigerant
Utarbeidet av Andy Pearson. Boken har til hensikt å forklare for alle beslutningstakere hvorfor ammoniakk vil bli et så viktig, miljøriktig kjølemedium i årene som kommer.
Bøkene kan bestilles fra www.iifiir.org

NY utgave av IIRs Dictionary 2007

Norsk er valgt som skandinavisk språk
I 1975, ble the International Institute of Refrigeration´s International Dictionary of Refrigeration med ord og definisjoner utgitt for første gang. Den ble raskt en standard for kuldebransjen over hele verden
Men den trengte etter hvert flere språk og en oppdatering i tråd med den internasjonale tekniske utviklingen. Arbeidet med oppdateringen er gjennomført av IIR’s vitenskaplig og tekniske komiteer og av lokale nasjonale komiteer. Ordboken består av 4400 termer med definisjoner
Alle ord og definisjoner er nå oppdatert og dette er utført et betydelig arbeid.
Nye språk
Uten at det kanskje er av den aller største interesse for skandinavene er følgende ny språk kommet med: arabisk, japansk og kinesisk
Første utgave bare på fransk og engelsk
Den nye IIR Dictionary ble nylig publisert i stiv perm, men i første omgang bare på engelsk og fransk som er IIRs offisielle språk.. Boken kan bestilles fra www.iiriif.org eller www.peeters-Leuven.be/boekoverz.asp?nr=8355
Norsk utgave senere
Senere, i slutten av 2007 og I 2008 vil det bli utgitt 9 hefter på forskjellige språk som henviser til engelsk og fransk
De ni språkene er arabisk, kinesisk, hollandsk, tysk italiensk, japansk, norsk, russisk og spansk.
Til slutt vil man utgi en skikkelig tykk bok som omfatter samtlige språk
Målet med IIRs Dictionary’s er å dekke behovet for en bedre språklig forståelse over landegrensene, noe som er av aller største betydning Den vil derfor bli et viktig verktøy for alle i kulde- og varmepumpebransjen. www.iifiir.org

NYE, nyttige REHVA Guidebooks

REHVA - Federation of European Heating Aid Condition Associations utgir en del bøker som også  kan være av interesse for kuldebransjen
Low temperature heating and high temperature cooling
Jan Babiak, Bjarne Olesen, Dusan Petras
The guidebook is focusing on low exergy systems that use low temperature heat sources for heating, and high temperatures sources for cooling. Low temperature systems save exergy by making possible the wider use of renewable or free energy sources in an efficient way and the development of innovative system solutions for the built environment. The guidebook presents the theory of low exergy systems with some basic heat transfer; however, the focus is on practical design and installation of such systems

Cleanliness of
ventilation systems
Pertti Pasanen (ed.), Birgit Müller, Rauno Holopainen, Jorma Railio, Harri Ripatti, Olle Berglund, Kimmo
Haapalainen
A growing body of evidence shows that indoor environmental conditions substantially influence health and productivity. Ventilation is an important contribution to air quality. Its purpose is to maintain good indoor air quality. .But air handling systems may also be a source of pollution if not properly constructed and maintained. This guidebook presents criteria and methods on how to design, install and maintain clean air handling systems for better indoor air quality.

Hygiene requirement for ventilation and air-conditioning system and units
Based on VDI guideline 6022
This Guidebook is intended to provide a holistic formulation of hygiene-related constructional, technical and
organisational requirements to be observed in the planning, manufacture, execution, operation and maintenance of ventilating and air-conditioning systems. The guidebook complements the REHVA guidebook no 8 Cleanliness of ventilation systems, published at the same time. The guidebook is one of the mostpopular guidelines published by VDI.
www.rehva.eu

Ventilasjonshåndboka - Håndbok om vedlikeholdsrutiner

VentilasjonshåndbokaMange ventilasjonsanlegg fungerer ikke som de skal. Dette skyldes ofte manglende ettersyn og kunnskaper om feilsøking og vedlikehold av anlegg. Ventilasjonshåndboka beskriver vedlikeholdsrutiner for de fleste komponenter i ventilasjons- og klimatekniske anlegg.

Boka skal bidra til å sikre optimal bruk og drift av anlegg, lavest mulig energiforbruk og et godt inneklima.

Håndboka er skrevet for driftspersonell, vaktmestere, fagarbeidere og servicepersonell som utfører vedlikehold og feilsøking på ventilasjonsanlegg.

Den kan med fordel benyttes ved opplæring og kursvirksomhet innen faget.

Forfatter Per Helge Eriksen, 185 sider A6-format Elforlaget

Pris kr 253,- For medlemmer av NELFO og VKE kr 219,-
Til prisene kommer porto og gebyr

ASHRAE HandbookCD Refrigeration 2014

Refrigeration Handbook behandler bl.a. kuldeutstyr og -systemer, kjølemedier og blandinger, kjøleprosesser, kjøle- og fryselagring, kjølemetoder, industriell kjøling, lavtemperaturkjøling, retur og gjenbruk av kjølemedier og næringsmiddeldata. ASHRAE 2002, 688 s, CD - 2002 ASHRAE Handbook - Refrigeration (SI and I-P) 81022 $155.00 ISBN/ISSN: CD ISBN 1-931862-07-9 www.ashrae.org

Industrial Refrigeration Handbook

IndustrialDetails the latest industry changes caused by the conversion from CFCs to non-ozone depleting refrigerants and the development of microcompressors and new secondary coolants.
Also examined in depth are: multistage systems, compressors, evaporatorsand condensers; piping, vessels, valves and refrigerant controls; liquid recirculation, refrigeration and freezing of food; and safety procedures.

Authors: Wilbert F. Stoecker
ISBN/ISSN: 007-061623X No of pages: 782 pp. Publish date: 1998 PUBLISHER: McGraw-Hill UNITS: Dual units Item Code: 96178
Price $100.00 www.ashrae.org

ASHRAE Complete Handbook Set

ASHRAE 4-Volume Handbook CD 2003-2006
With this newly updated HandbookCD, you’ll be able to find essential data fast with its searchable format, all on one easy-to-use CD. In the world’s most authoritative peer-reviewed HVAC&R reference, you can search more than 3,100 pages in just seconds to find the technical data you need.

With instant access across all four I-P and SI volumes, the ASHRAE HandbookCD provides an easy way to get the job done. The CD contains fully searchable and printable PDF files and lets you quickly view and print the specific information chapter-by-chapter or page-by-page.

Developed and peer-reviewed by the industry’s leading practitioners, the HandbookCD includes these four volumes (all have been revised and updated from previous versions).While you cannot put the 2001-2004 4 vol. ASHRAE HandbookCD on a network, you may purchase multiple copies for your organization Price US 399 Members US 199

2016 ASHRAE Refrigeration
2017 ASHRAE Handbook - Fundamentals
2018 ASHRAE Handbook - HVAC Systems and Equipment
2015 ASHRAE Handbook - HVAC Applications

www.ashrae.org

Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer

VannbasertDenne boken av tidligere hovedlærer på VVS-linjen ved Trondheim Ingeniørhøsgkole HiST, siv.ing. Leif I. Stensaas, tar for seg dimensjonering og utforming av sentralvarmeanlegg, Den inneholder også stoff om dimensjonering av isvannsanlegg, vann-/glykolsystemer osv. Boken inneholder det teoretiske grunnlaget for prosjektering av varme- og kjølesystemer med vann eller damp som distribusjonsmedium. Den er godt egnet som lærebok og vil også være nyttig for rådgivende ingeniører, rørleggerentreprenører, kuldeentreprenører, utstyrsleverandører og alle som arbeider med prosjektering, utforming, montering og regulering av varme- og kuldeanlegg.

Av innholdet:

  • Hvordan dimensjonere sentralvarmeanlegg
  • Hvordan utnytte ulike energikilder - fra olje og strøm til fjernvarme
  • Hvilket oppvarmings- eller kjølesystem skal man velge?

Leif I. Stensaas, 1996. 320 s. Kr. 595,-

For medlemmer av VVS-foreningen kr 500

ISBN 82-90033-10-9
Bestilling:Skarland Press Tlf 2270 8300

Litteratur från Svenska Kyltekniska Foreningen

Praktisk Kylteknik

Boken Praktisk Kylteknik av Roar Nydal är helt omskriven och modärniserad för att uppfylla dagens krav av en kylteknikers krav på en bra baslärobok.

Boken har flär ändringar och nyheter:
Symboler och enheter som används motsvarar de anvisningar som finns i ISO 31.
Benämningar på komponenter och symboler i figurerna följer de riktlinjer som finns i SS-EN 1861. Här ingår t ex att ordet mano-meter är ändrat till tryckmätare, att pressostat ändrats till tryckbrytare - eller tryckvakt när den har manuell återställning (reset).

Boken har med sju olika köldmedier; R22, R134a, R290, R717. R404A, R407C och R410A.

En annan ändring är att de bokstäver som använts för att markera hörntillstånden i ett log p-h diagram har ändrats från a-b-c-d till den internationella beteckningen 1-2-3-4. Svenska Kytekniska Föreningen HANDBOK NR 1

Kylteknikern

En fullständig kylteknisk handbok av Mats Bäckström som rymmer det mesta, som är värt att veta om kyltekniken och dess tillämpningar. Två volymer med totalt 928 sidor.
HANDBOK NR 7 www.kyltekniska.com fax +46 42327632

Kyltekniska data

(II) Tillsammans med 38 datablad och diagram nödvändiga för kylanläggningens dimensionering och kyl-fryshantering av livsmedel.
HANDBOK NR 9 www.kyltekniska.com fax +46 42327632

Köldmediedata

För 30 olika köldmedier, från R 11 till R 846 redovisade detaljerade, fysikaliska och termodynamiska data, bl a med h-log p-diagram.
HANDBOK NR 10 www.kyltekniska.com fax +46 42327632

Praktisk kylteknik

En baslärobok i svensk kylmontörsutbildning och ett bra hjälpmedel för den praktiskt verksamme kylteknikern. Boken innehåller ett antal övningsuppgifter och lämpar sig väl för självstudier. 304 sidor totalt inklusive bilagor och ett antal branschannonser över aktuella komponenter inom området. Lösningsbok för uppgifter i Praktisk kylteknik.
HANDBOK NR 11ase.rostad@kulde.biz

Den svenska kylteknikens historia.

Svenska Kyltekniska Föreningens Jubileumsbok 1992 - eller boken om hur Sverige gav sig in i den kyltekniska industrin och blev en av världens ledande exportörer av kyla och kyltekniskt kunnande.
HANDBOK NR 12 www.kyltekniska.com

Termofysikaliska egenskaper för köldbärarvätskor

Denna publikation innehåller huvudsakligen tabeller och diagram med grundläggande termofysikaliska egenskaper för ett antal olika vattenlösningar använda som köldbärare samt några ej vattenbaserade värmeöverföringsvätskor. Ett antal "faktorer" introduceras som hjälp att bestämma volymflöde, Reynolds´ tal, värmeövergång och tryckfall för turbulent och och laminärt flöde. Samt för att göra en jämförelse av de olika köldbärarna.
HANDBOK NR 13 www.kyltekniska.com

Tillämpad termodynamik med exempelsamling

Boken ger en god grund i termodynamik för den som vill förstå energiteknik inom maskintekniken. Termodynamiska huvudsatser genomgås, användbara tillståndsstorheter definieras och tillståndsdiagram för arbetsmedier visas. Arbetscykler för kraftalstring, liksom olika cykler för kylalstring behandlas ingående. Vidare redovisas de grunder för strömningslära och värmeöverföring med enkla användbara samband som en ingenjör behöver. En grundlig genomgång av egenskaper och fenomen vid fuktig luft avslutar boken. Separat exempelsamling, som innehåller arbetsmaterial för Tillämpad termodynamik, där ett stort antal problem med lösningar finns.
HANDBOK NR 14 www.kyltekniska.com

Termofysikaliska egenskaper

för arbetsmedier i kylmaskiner och värmepumpar
Handboken består av två delar. Den första innehåller tabeller och diagram över termofysikaliska data för ett antal nya arbetsmedier. Ämnen som behandlas är HFC 32, HFC 125, HFC 134a, HFC 143a och HC 290 (propan), bladningarna är R404A, R407A, R407B, R407C, R410A samt R507. Den andra delen består av tabeller med resultat av beräkningar för en s k standardcykel för de medier som behandlats i första delen. För ett antal olika temperaturnivåer på förångning och kondensation ges bland annat köldfaktor och kylkapacitet. fax +46 42327632
www.kyltekniska.com

Kylteknisk Handledning

är föreningens handbok nr 15, med Göran Löndahl och Hans Olson som författare.
Handbok NR 15 ase.rostad@kulde.biz

Mobil kyla

En praktisk handbok för alla som arbetar med A/C i fordon
Regler för hantering av kylda livsmedel omfattande hela kylkedjan från produktion fram till och med butik och /eller storhushåll.
Reglerna är baserade på gällande lagstiftning och skall ses som en branschöverenskommelse. Avsikten är att de skall ingå i de kylkedjeengagerade företagens program för kvalitetssäkring, egenkontroll och HACCP-program samt i anslutning till avtal som träffas mellan kylkedjans parter.

  • Djupfrysningsbyråns regler för hantering av djupfrysta livsmedel motsvarande regler för djupfrysta livsmedel med samma intentioner.
  • Svenska Kyltekniska föreningens ansvarsbestämmelser för lagring i kyl- och fryshus av år 2000. Bestämmelser som reglerar ansvarsfördelningen vid hantering, lagring och transport av kylda och djupfrysta livsmedel. Skriften skall ses som en branschöverenskommelse för användning i anslutning till de avtal som träffas mellan de i hanteringen, lagringen och transporterna engagerade parterna.

CD-Rom Klimat 21 s samlade rapporter
om effektivare kylmaskiner och värmepumpar. Projektrapporter som redovisar resultat från forskning och utvecklingsprogrammen från Klimat 21
Beställning www.kyltekniska.com fax +46 42327632

Energihandling ishallar

Framtagning och sammanställningen av denna skrift har finansierats av Svenska Kyltekniska Föreningen gennom Matts Bäckströms Minnesfond Handbok 23

IIR litteratur

IRR.LogoPå hjemmesiden til IIR- International Institute of Refrigeration www.iifiir.org under Publicatons finner man all litteratur i form av håndbøker, rapporter osv